Aktualności 
Parafia 
Działalność 
Nabożeństwa 
Ogłoszenia 
Galeria 
Kontakt
 
Do pobrania 
Zgromadzenie 
Linki 
Mapa serwisu 


  Nawigator: Familia / Parafia / Grupy duszpasterskie / Akcja Katolicka Kontakt  E-mail
 
Akcja Katolicka


AKCJA  KATOLICKA


Świeccy powinni podjąć jako własne zadanie odnowę porządku doczesnego i działać w nim w sposób określony i ustalony, prowadzeni światłem Ewangelii i nauką Kościoła, powodowani miłością chrześcijańską, która każe im współpracować ze sobą (…) Świeccy, jako uczestnicy funkcji Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, mają czynny udział w życiu i działalności Kościoła. We wspólnotach kościelnych działalność ich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej samo apostolstwo pasterzy nie może być w pełni skuteczne. Świeccy bowiem, ożywieni duchem prawdziwie apostolskim (…) ożywiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernych.

                                         (z Dekretu o apostolstwie świeckich, nr 7 i 10)


ak.jpgIdea powołania do istnienia Akcji Katolickiej w Kościele powszechnym pojawia się na początku XX wieku i zostaje przedstawiona przez papieża Piusa X w dwóch jego encyklikach z 1903 i 1905 roku.  Akcja Katolicka jako zorganizowane pomocnicze apostolstwo katolików świeckich, podporządkowane hierarchii Kościoła, zostaje oficjalnie zatwierdzona w swoich strukturach organizacyjnych w encyklice papieża Piusa XI  Ubi arcano z dnia 23 grudnia 1921 roku.
Na ziemiach polskich początki zorganizowanego apostolstwa katolików świeckich jako zalążka przyszłej Akcji Katolickiej sięgają czasów sprzed I wojny światowej. Między innymi w diecezji tarnowskiej w 1916 roku rozpoczyna swoją działalność Związek Polskiej Młodzieży Męskiej, którego diecezjalny zarząd ukonstytuował się 31 stycznia 1918 roku.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi we wspomnianej już encyklice Piusa XI, Konferencja Episkopatu Polski na zjeździe w Poznaniu w kwietniu 1930 roku postanawia powołać do istnienia organ centralny Akcji Katolickiej w Polsce. 24 listopada 1930 kard. A. Hlond eryguje Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. W tym też miesiącu Akcja Katolicka otrzymuje swój statut konstytucyjny i regulaminowy. W diecezji tarnowskiej diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej zostaje utworzony na mocy dekretu bp. F. Lisowskiego z dnia 17 września 1933 roku. Dynamiczny rozwój Akcji Katolickiej znalazł swoje odzwierciedlenie w liczbach. W 1937 r. bp. F. Lisowski potwierdził istnienie w naszej diecezji 716 oddziałów Akcji Katolickiej zrzeszających ok. 70 tysięcy wiernych. W ramach Akcji Katolickiej prowadziły swoją działalność: Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
Dzieło Akcji Katolickiej w Polsce zostało przerwane z powodu wybuchu II wojny światowej. Po wojnie starano się w diecezjach odtworzyć struktury Akcji Katolickiej, jednak komunistyczna państwowa ustawa o stowarzyszeniach z dnia 5 sierpnia 1949 roku położyła kres jej działalności w Polsce, w tym także i w diecezji tarnowskiej.
W latach 60-tych XX w. został zwołany w Kościele powszechnym Sobór Watykański II , którego postanowienia zawarto w oficjalnych dokumentach. Wśród nich pojawił się jakże ważny dla dzieła Akcji Katolickiej Dekret o apostolstwie świeckich. Jego treść chociaż tak bardzo zachęcała wiernych świeckich do żywego współuczestniczenia w apostolstwie Kościoła, to jednak realia panującego w Polsce systemu socjalistycznego nie pozwalały na utworzenie jakiejkolwiek organizacji kościelnej z otwartą, oficjalną formą jej działalności.
Po ponad 50 latach przerwy, impulsem do wznowienia działalności stowarzyszenia AK w naszej Ojczyźnie stała się oficjalna wizyta biskupów polskich ad limina apostolorum, którą hierarchowie złożyli w Watykanie za pontyfikatu Jana Pawła II w 1993 roku. To właśnie wówczas Pasterze polskiego Kościoła usłyszeli od Papieża znamienne słowa zachęty: Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, trzeba więc, aby na nowo odżyła. Wezwanie Papieża Polaka szybko zainspirowało serca zarówno duchownych jak i wiernych świeckich.
Konferencja Episkopatu Polski dekretem z dnia 2 maja 1995 roku powołała do istnienia Akcję Katolicką w Polsce, a 2 maja 1996 roku zatwierdziła jej pierwszy Statut (znowelizowany w 2010 roku). W diecezji tarnowskiej działalność Akcji Katolickiej w swoich oficjalnych strukturach została zatwierdzona dekretem bp. J. Życińskiego z dnia 8 września 1995 roku. W 1998 roku zakończył się pierwszy etap powstawania stowarzyszenia, uwieńczony erygowaniem 80 parafialnych oddziałów oraz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Akcja Katolicka w parafii pw. Św. Rodziny została sformowana na bazie istniejącego już wcześniej Duszpasterstwa Ludzi Pracy i rozpoczęła swoją oficjalną działalność w grudniu 1999 roku. Inicjatorem i pierwszym opiekunem parafialnej AK był ks. Proboszcz Jerzy Berdychowski CM. Nowo utworzony oddział AK liczył 31 członków.
Statutowym celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Stowarzyszenie AK zajmuje także oficjalne stanowisko w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reaguje poprzez petycje na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej. Statutowe założenia stowarzyszenia przekładają się na działania praktyczne, wśród których warto nadmienić:

  • modlitwę za parlamentarzystów (Msze Św. zamawiane są w ich intencji przez poszczególne oddziały AK),
  • co roku 28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki włączanie się w dzieło Koronki do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata,
  • coroczne uczestnictwo członków AK diecezji tarnowskiej w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz w lipcowym Wielkim Odpuście tuchowskim,
  • uczestnictwo członków parafialnego oddziału AK w parafialnej komisji synodalnej w ramach zwołanego oficjalnie w 2018 roku V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Świętem patronalnym AK jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, natomiast patronami stowarzyszenia w Polsce są: Św. Wojciech oraz od 22 października 2017 roku - Św. Jan Paweł II.
Członkowie AK w naszej parafii biorą udział raz w miesiącu w spotkaniach formacyjnych poprzedzonych wspólnym uczestnictwem we Mszy Św. w kościele. W modlitwach zanoszonych do Pana Boga prosimy Go o błogosławieństwo dla dzieła parafialnej Akcji Katolickiej, choć skromnej liczebnie, to jednak ufnej i pełnej nadziei na lepsze jutro.


(oprac. tekstu – ks. Maciej K. CM)